fbpx

שיויתי - לוחות שיויתי מאוסף המוזיאון

לוח "שיויתִי" ממוקם בקהילות ישראל בדרך כלל בכותל המזרח בבית הכנסת או בסמוך לחזן בית הכנסת.

כמו כן, אפשר למצוא אותו בסידורי תפילה שונים.

הכיתוב על הלוח מבוסס על הפסוק "שִׁוִּיתִי יְהוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד" המופיע בספר תהילים ט"ז 8.

ללוח ולמנורה שעליו, המורכבת מפסוקי מזמור ס"ז בתהלים, מיוחסות סגולות להגנה ולהתמקדות בתפילה.

הקשר בין המזמור והמנורה מתבסס על המספר 7, לו מיוחסות סגולות מיסטיות: הקבלת שבעת הפסוקים
במזמור להוציא הפסוק הפותח כנגד שבעת קני המנורה, מספר המילים העומד על 7X7) 49) כהקבלה לשבעת
ימי השבוע ולימי ספירת העומר ועוד.
לדעת החוקרת ד"ר אסתר יוהס , המנורה המורכבת מאותיות המזמור מוסיפה לסמל המנורה את המימד המיסטי־
מאגי. המנורה מעמידה את המתפלל בצומת המחבר בין בית המקדש שחרב לבית המקדש העתידי ולמתפלל
עצמו. כאשר המתפלל מתרכז במנורה בעת התפילה הוא כביכול מדליק את מנורת המקדש ומתחבר לתקווה
למקדש העתידי. המנורה משלבת בין ההגנה והגאולה האישית לגאולה העתידית הלאומית.