fbpx

להיות ילד בארץ ישראל

פתיחת התערוכה 3.10.2021

התנועה הציונית ראתה בילד העברי את עתיד העם היהודי, ומשאבים רבים הוקדשו לחינוכו ולבריאותו.

בתקופת המנדט יוצרו עבורו משחקים והופקו למענו מקראות, כרזות, תעודות וספרים רבים.

לטובת המאמץ הלאומי נרתמו גופים כמו קרן קיימת לישראל, יצרן המשחקים בנימין ברלוי, חברות מסחריות דוגמת יצרני הסיגריות ועוד.

כולם יחד שקדו על העברת המסרים הציוניים של דמות הצבר, כיבוש השממה, החלוציות והחזון להקמת מדינה עברית בארץ ישראל.